2022 -2023 Akademik Yılı Güz Ve Bahar Dönemi Erasmus Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı

İLAN TARİHİ                                   : 31 MART 2022
SON BAŞVURU TARİHİ                    : 3 HAZİRAN 2022

SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ  : 10 HAZİRAN 2022
BİLGİLENDİRME KONFERANSI        :14 NİSAN 2022 Merkez Bina Konferans Salonu Saat 15.30

 

BAŞVURU İÇİN ASGARİ KRİTERLER

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1- İlandaki başvuru tarihleri içerisinde;

 1. Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 2. Lisansüstü öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

2- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması,

3- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

4- Başvuru sırasında sunduğu 17 Mart 2022 tarihinde yapılmış olan Erasmus+ İngilizce notunun minimum 60 olması gerekmektedir.

5-Hazırlık ve 1. Sınıf öğrencileri başvuru yapamaz.

6- Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

 

Seçim Ölçütleri ve Ağırlıklı Puan Tablosu

Seçim ve Değerlendirme Ölçütleri

Ölçüt

Puan Ağırlığı

Akademik Başarı Düzeyi*

%50 (Toplam 100 puan üzerinden)

Dil Seviyesi

%50 (Toplam 100 puan üzerinden)

Engelli Öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi

kaydı ile)

+10 puan

Şehit ve Gazi Çocuklarına** (belgelendirilmesi

kaydı ile)

+15 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya

barınma kararı alınmış öğrencilere***

 

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz-her

hareketlilik için ayrı ayrı olmak üzere)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe

katılmama

 

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma

****(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

 

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a

tekrar başvurması halinde uygulanır).

 

 

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz

girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır).

 

-5 puan

*Akademik Başarı Düzeyi; 4’lük sistemden 100’lük sisteme not dönüşümlerinde “YÖK Not Dönüşüm Tablosu” esas alınacaktır.

**Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenlerin eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

***Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

    ***Aynı akademik yıl içerisinde iki hareketlilik (staj ve öğrenim) faaliyetine birden başvurulması durumunda hangi faaliyetten -10 puan düşürüleceği öğrencinin tercihine bırakılır.

 

BAŞVURU ÖNCESİ

1- Öğrenciler, koordinatörlüğümüzce açılan çağrılara, ilandaki başvuru tarihleri içinde on-line formu doldurarak başvurmalıdır.

2- Başvuru yapmak isteyen adaylar, ilanda belirtilen tarihte yapılacak olan “Erasmus+ Başvuru Süreci Bilgilendirme Konferansı” na katılmalıdır.

3- Erasmus+ İngilizce Sınavı 17 Mart 2022 tarihinde yapılmış olup öğrenciler, bu tarihte yapılan sınav sonucu veya ÖSYM’nin kabul ettiği sınav sonuçları ile başvuru yapmalıdırlar.

 

BAŞVURU

1- Koordinatörlüğümüze teslim edilecek belgeler bilgisayar ortamında doldurulacak olup aksi durumdaki başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Başvuru belgelerindeki imza, tarih ve kaşe/mühür bölümleri, ilgili kurum yetkilisi (Erasmus Kurum Koordinatörlüğü, Erasmus Bölüm Koordinatörü, hareketlilik yapılacak üniversitenin Erasmus kurum yetkilisi) tarafından onaylanmalıdır.

3- Her bölümün Erasmus+ Bölüm Koordinatörü’nün iletişim bilgileri için linke tıklayınız...

4- Öğrenci, Erasmus+ sürecinin takibinden sorumludur. İletişim bilgilerinin güncel olması ve tüm işlemlerin öğrenci tarafından takip edilmesi zorunludur.

5- Öğrencilerin aşağıdaki belgeleri Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

 1. Başvuru formunun imzalı kopyası,
 2. Onaylı güncel not döküm belgesi (Transkript),
 3. İngilizce sonuç belgesi.

 

SEÇİM SÜRECİ ve HAREKETLİLİK ÖNCESİ

1- Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği adaylarının sıralaması; not ortalamasının %50’si ve dil sınavı sonucunun %50’sinden oluşan Erasmus+ notuna göre yapılır.

2- Engelli öğrencilere, engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla +10 puan eklenir.

3- Öğrenciler fakülte/yüksekokul/enstitü bazında sıralanır. Öğrenci seçiminde bölümler arası eşit dağılım olacak şekilde yerleştirme yapılır.

4- Yerleştirme sonuçları Üniversitemiz internet sayfasında

5- Hareketlilik yapacak öğrencinin, koordinatörlüğümüzce düzenlenecek olan oryantasyon eğitimine katılması zorunlu olup aksi durumda eksik bilgiden kaynaklı yaşanacak sorunlardan öğrenci kendisi sorumlu olacaktır.

6- Yerleştirilmeye hak kazanan öğrenci

 1. öğrenim anlaşması formu (Learning Agreement For Studies)
 2. kabul mektubu
 3. hibe sözleşmesi
 4. Euro hesap bildirim formu
 5. vize talep yazısı

  evraklarını tamamlamakla yükümlüdür.

7- LAS formu, Erasmus+ Bölüm Koordinatörü’nce onaylanmalıdır. Bu form, öğrencinin hareketlikte bulunacağı döneme ilişkin ders seçimini içerecek olup bir dönemde 30 AKTS’lik ders yer almalıdır.

8- LAS formu gidilecek üniversitenin bölüm koordinatörüne iletilerek onay alınmalıdır. Kurumlarca onaylanmış LAS formu koordinatörlüğümüze iletilmelidir.

9- Kabul mektubu gidilecek üniversitenin kurum koordinatörünce onaylanmış olmalıdır.

10- Hibe sözleşmesi öğrenci ve koordinatörlüğümüz arasında imzalanacak olup bir (1) nüshası öğrencide kalacaktır. Öğrenim hareketliliği sürecine ait tüm detaylar sözleşmede belirtilmiş olup sözleşme dışına çıkılan uygulamalara izin verilmemektedir.

11- Koordinatörlüğümüzce onaylanan vize yazısını alan öğrenci, gideceği ülkenin konsolosluğuna başvurarak vize işlemlerini başlatmalıdır. Her öğrenci kendi vize başvuru sürecinin takibinden sorumludur ve konsolosluk ile iletişime geçmelidir.

12- Vize belgesini alan öğrencinin 45 iş günü içinde hibe ödemesinin %80’lik bölümü hesabına aktarılır. Öğrenci, ödeme dekontunu koordinatörlüğümüze teslim etmekle yükümlüdür.

13- Öğrenci, Erasmus kuralları gereği, İngilizce dil bilgisi seviye sınavı olan “Online Linguistic Support (OLS)” testini, hareketliliğine başlamadan önce tamamlamakla yükümlüdür. OLS sınavı, öğrenciye elektronik davetiye ile gönderilecek olup öğrenci hareketliliğe başlanmadan önce bilgisayar ortamında yapılacaktır. Sınav sonucunun, öğrencinin alması gereken kredi yüküne etkisi yoktur. OLS sınavı 2 aşamalı olup diğer bölümü dönüş sonrası yapılacaktır.

14- Hareketlilik süreci boyunca ıslak imzalı evrakların temin edilemediği durumlarda, e-posta eki olarak gönderilen taranmış belgeler koordinatörlüğümüzce kabul edilmektedir.

15- Koordinatörlüğümüzün e-posta adresi erasmus@gidatarim.edu.tr

 

HAREKETLİLİK SIRASINDA 

1- Öğrenim hareketliliği kesintisiz olarak en az 3 tam ay olmalıdır. Hibe ödemesi, ilgili proje yılı için, üniversitemize tahsis edilecek toplam hibe miktarına bağlı olarak en fazla 12 ay yapılabilir. Öğrenim hareketliliğinde, dönem araları ve resmi tatiller kesinti olarak kabul edilmez.

2- Öğrencinin ders seçiminde bir değişiklik olması durumunda, Erasmus+ üniversitesinin bölüm koordinatörü ile LAS formunun “During Mobility” bölümü düzenlenmeli ve akabinde üniversitemiz Erasmus+ Bölüm Koordinatörü tarafından onaylanmalıdır. Tüm taraflarca onaylanmış LAS formu, koordinatörlüğümüze e-posta ile iletilmelidir.

3- Öğrenci, öğrenim dönemini uzatması durumunda, öncelikle koordinatörlüğümüze dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Öğrenim dönemi uzatma işlemini sadece Güz Dönemi Hareketliliği süresinde ılan öğrenciler yapabilir. Başvurusu onaylanan öğrenci, üniversitemiz Erasmus+ Bölüm Koordinatörü ile iletişime geçerek uzatılan dönem için LAS formunu yeniden hazırlamalıdır. Bölüm koordinatörünce onaylanan form Erasmus+ üniversitesi bölüm koordinatörü tarafından da onaylanmalıdır. Tüm taraflarca onaylanmış LAS formu koordinatörlüğümüze e-posta olarak iletilmelidir. Erasmus öğrenim hareketliliğinin uzatılma talebi Erasmus Kurum Koordinatörlüğünce değerlendirilecek olup hibeli/hibesiz olarak verilen karar öğrenci ve Erasmus+ Bölüm Koordinatörüne cevaben bildirilecektir.

4- Öğrencinin öğrenim dönemini uzatması durumunda, uzatılan dönem için yeni bir kabul mektubunun LAS formu ile birlikte koordinatörlüğümüze e-posta olarak iletilmesi gerekmektedir.

5- Öğrencinin öğrenim süresinin kısalması durumunda, verilen hibede gün bazında kesinti yapılacaktır. Öğrenim süresinin uzaması durumundaysa, üniversitemize tahsis edilen hibe durumuna göre ödenek aktarılabilir.

6- Öğrencinin gittiği kurumdaki resmi tatil günleri hariç, öğrenim veya stajın devam etmesi gereken durumlarda 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılmayacaktır. Daha önce ödeme yapılmışsa, verilen hibenin iadesi talep edilir.

Bu sürecin takibi, pasaport giriş-çıkış mühürlerine göre yapılmaktadır. Öğrencinin farklı zamanlardaki ülke çıkış sürelerinin toplamı 7 günü aşıyorsa, devamsızlık yapılan günlerin tamamı için kesinti yapılır.  


DÖNDÜKTEN SONRA

1- Öğrenci

 1. LAS formu
 2. değişim transkripti
 3. katılım sertifikası
 4. ülke giriş çıkışlarını gösteren pasaport sayfaları
 5. uçak biniş kartları belgelerini
  ıslak imzalı ve mühürlü olarak koordinatörlüğümüze teslim etmelidir.

2- LAS formunun, “Before Mobility”, “During Mobility” ve “After Mobility” bölümleri eksiksiz tamamlanmış ve ilgili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

3- Değişim transkripti ıslak imzalı olarak teslim edilemediği durumlarda, e-posta ile koordinatörlüğümüze iletilebilir. Transkriptin bir kopyası koordinatörlüğümüzde kalmalı ve diğer nüshası öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte sekreterliğine teslim edilmelidir.

Değişim transkripti, Fakülte Kurulu’nda görüşülecek ve fakülte tarafından, kurul kararı ile birlikte Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ne teslim edilecektir.

4- Fakülte Kurul kararının bir kopyası koordinatörlüğümüze iletilmelidir.

5- Öğrencilerin tanınma işlemleri Erasmus+ Bölüm Koordinatörü tarafından yapılarak ilgili fakülteye karar alınması için gönderilecektir.

6- "Katılım Sertifikası" nda öğrencinin hareketlilik yaptığı tarihler bulunmalı ve gidilen üniversitenin Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından imzalanıp mühürlenmelidir. "Katılım Sertifikası"nı Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ ne teslim etmeyen öğrencilere kalan hibe ödemesi yapılamaz. Yapılan ilk ödeme geri talep edilerek programı iptal edilir.

7- OLS sınavının 2. aşaması tamamlanmalıdır. Sınav öğrenciye elektronik davetiye ile gönderilecek olup OLS sınavının 2. aşamasını tamamlamayan öğrenciye kalan hibe ödemesi yapılmayacaktır.

8- Öğrencinin öğrenim hareketliliği deneyimini ölçmek amacıyla, çevrimiçi yapılacak olan “AB Anketi”ni tamamlaması zorunludur. Bu adımı atlayan öğrencinin kalan hibe ödemesi yapılmayacaktır. Anket, öğrenciye elektronik davetiye ile gönderilecektir.

9- Yurtdışında bulundukları süre içinde öğrenime devam etmeyen, sınavlara girmeyen ve/veya sorumluluklarını yerine getirmediği tespit edilen öğrencilerin hibelerinde kesinti yapma hakkı koordinatörlüğümüzde saklıdır.

10- Kalan hibe ödemesi, öğrencinin başarılı olduğu toplam kredi sayısı üzerinden yapılacaktır. Bir dönem için, en az 20 AKTS ile başarılı olarak dönen öğrenciye tam ödeme yapılacak olup 11-19 AKTS ile dönen öğrenciler kalan hibelerini almayacaklardır. 0-11 AKTS ile dönen öğrenci gitmeden önce aldığı hibeyi geri iade etmekle yükümlüdür.

11- Öğrenci, kalan hibenin transferinden sonra ödeme dekontunu e-posta ile koordinatörlüğümüze iletmelidir.

12- Yukarıda belirtilen aşamalar eksiksiz yerine getirildiği takdirde Erasmus+ öğrenim süreci tamamlanacak olup kalan %20’lik hibe ödemesi öğrencinin banka hesabına aktarılacaktır.


KAPSAM

Erasmus+ Programı
Erasmus+ Programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız kısmi mali destek sağlamaktadır.


Programa Dâhil Ülkeler
Erasmus+  Programına dâhil ülkeler olan Avrupa Birliği( AB) üyesi 27 ülke, AB’ye üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) üyesi İzlanda, Lichtenstein, Norveç ve AB üyesi olmaya aday Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.

Erasmus+ Programı kapsamında bir hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek için taraflardan birinin mutlaka AB’ye “tam üye” olan bir ülkenin üniversitesi olması gerekmektedir. Türkiye henüz üye olmadığı için ortak kurumun mutlaka AB üyesi ülkelerden olması gerekir; AEA ülkelerinin üniversitelerine öğrenci gönderemez.


Programın Amacı Nedir?

Programın amacı Avrupa'da yükseköğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus+ Programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

 

Kimler Yararlanabilir?

 • Genel not ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.20 olan ön lisans ve lisans öğrencileri
 • Genel not ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.50 olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri


Kimler Yararlanamaz?

 • Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler
 • Misafir öğrenciler (yerli veya yabancı)
 • Genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.20’den az olan ön lisans ve lisans öğrencileri
 • Genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.50’tan az olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri


Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden Yararlanma Süresi

En az 3 ay
En fazla 12 ay
 

Değerlendirme Ölçütleri ve Payları

Öğrencilerin seçimi, başvuran öğrenciler arasından Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. Öğrencilerin puan sıralaması fakültelerine göre kendi içinde yapılır. Erasmus Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde konuşma düzeyini tespit eden sınav sonucu,  toplam yabancı dil sınav sonucuna %25 etki edecektir. Öğrencilerin sınavdan başarılı sayılabilmesi için dil sınavı puanı en az B1 (60) seviyesinde olmalıdır.

Sonuçlar; Rektörlükçe görevlendirilmiş olan “Erasmus Seçim Komisyonu” tarafından ilgili kriterlere uygun olarak değerlendirilecektir. Seçim sonuçları Üniversite ve Erasmus Koordinatörlüğü internet adreslerinde yayınlanacaktır.

Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.


Hibe Miktarları

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği aylık hibe tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

 

Ülke Grupları

 

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

 

 

Aylık Hibe

Öğrenim

(Avro)

 

Aylık Hibe Öğrenci

Staj

(Avro)

 

1.ve 2. Grup Program

Ülkeleri

 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

 

 

500

 

 

600

3. Grup Program

Ülkeleri

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

300

 

400

*Hibe tutarlarında değişiklik yapma hakkı AB Komisyonunda saklıdır.
 

Tahsis edilen hibe destek amaçlı olup; yapılacak tüm harcamalara yetmeyebilir.

 • Öğrencinin uçak bileti, yurt ücreti, yurt depozitosu, sağlık sigortası gibi giderler için Erasmus fonundan ayrıca bir ödeme yapılmaz. Bu giderler öğrencinin kendisi tarafından karşılanır.
 • Erasmus hibesinin %80’i öğrenci değişime gitmeden evvel, kalan %20’si ise değişimden döndükten ve işlemlerini tamamlandıktan sonra ödenir.
 • Öğrenim Anlaşmasında belirtilen ders programını takip etmeyen, derslere veya diğer çalışmalara katılmayarak başarısız olan öğrencinin hibesinde kısmen/tamamen kesinti yapılması veya yapılmış olan ödemenin iadesini isteme hakkı üniversitemizde saklıdır.
 • İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.
 • Program hakkında detaylı bilgi almak için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne ya da Bölüm Koordinatörlerine başvuruda bulunulabilir.


Değerlendirme sonucundaki asil ve yedek aday sayısını değiştirme hakkı Erasmus Kurum Koordinatörlüğünde saklıdır.
 

Erasmus+ Özel İhtiyaç Desteği

 • Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir.


Ek Hibe

 • Hareketlilik süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurulabilir.

 
Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?

 • Erasmus+ hareketliliğiyle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.


Nasıl Başvurulur?

 • Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için üniversite Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne Ofisine veya Bölüm Erasmus Koordinatörü’ne talepler iletilmelidir. Başvurular Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından Ulusal Ajans’a iletilecektir.


KONTENJANLAR

Erasmus+ KA131 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında anlaşmalı olduğumuz üniversiteler ve kontenjanlarının listesi aşağıdaki linkte yer almaktadır. Yeni anlaşma yapıldığı takdirde ilan süresi içinde kontenjan tablosunu güncelleme hakkı Erasmus Kurum Koordinatörlüğünde saklıdır. Hibeli öğrenci kontenjanı 5’tir. 

Kontenjan Tablosu

 


LA Formu Eki indir
Kontenjan Tablosu Eki indir