Admission Direction

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ
Doküman No    İlk Yayın Tarihi    MH Onay Tarihi    Revizyon Tarih/No
YNRG.015    29.12.2017    21.12.2017/021/6    08.10.2020/038
            20.09.2022/075
            28.12.2022/077

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılacak kontenjanlara, başvuru, kabul ve değerlendirme ile kayıtlara ilişkin koşulları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Yurtdışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıt işlemleri, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından düzenlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a)    Fakülte: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Fakültelerini,
b)    Fakülte Yönetim Kurulu: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine bağlı Fakülte Yönetim Kurullarını,
c)    İngilizce Hazırlık Sınıfı: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfını, ç) İngilizce Yeterlik Sınavı: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,
d)    Mütevelli Heyet: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e)    Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Konya Gıda ve Tarım Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını
f)    ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,
g)    Senato: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Senatosunu, ğ) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,
h)    Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünü
ı) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,
i)    Üniversite Yönetim Kurulu: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
 

Kontenjan
MADDE 5 – (1) Lisans programlarının her biri için yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanı, Senato önerisi üzerine Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir, Yükseköğretim Kurulu onayı ile kesinleşir.
(2)    Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50 sini geçmeyecek şekilde belirlenir. Yeni açılacak programlar için öğrenci kabul kontenjanı o yıl için önerilecek ÖSYS kontenjanı dikkate alınarak belirlenir. Ek yerleştirmeyle ilk defa öğrenci alan programlar için kontenjan belirlenmez.
(3)    Programa başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan veya başvuru olmayan kontenjanlar, Senato tarafından diğer program kontenjanlarına aktarılabilir.
Başvuru İçin Temel Şartlar
MADDE 6 – (1) Başvuru sırasında lise son sınıfta veya mezun durumda bulunulması gerekir. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” da belirtilen uyruk ve eğitim koşullarına uygun olan başvurular kabul edilir.
(2) Uyruk ve eğitim koşulları Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.
Başvuru İçin Gerekli Sınav Türleri, Taban Puanları ve Diplomalar
MADDE 7 –Ek. (1)’de belirtilen ulusal ya da uluslararası düzeydeki sınav ya da diploma türleri ve puanlarına sahip olan adaylar başvuruda bulunabilir. Senato kararı ile yeni sınavlar ve kabul esasları eklenebilir.
(2) Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama bulunmamaktadır. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT vb.) geçerlilik süreleri iki yıldır.
Başvuru Süreci ve İstenen Belgeler
MADDE 8 – (1)Başvurular, ilan edilen başvuru tarihlerinde, aşağıda belirtilen başvuru belgeleriyle birlikte, başvuru sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılır.L
(2)    Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde ise, orijinallerinin kopyaları dışında ayrıca Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır. a) Mezun ise lise diploması,
b)    Lise öğreniminde aldığı bütün dersleri ve notlarını gösteren not döküm belgesi,
c)    Başvuru için kullanılan sınav sonuç belgesi varsa Madde 13 ve 14’de belirtilen Türkçe ve/veya İngilizce dil yeterlilik belgesi,
ç) Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi,
d)    Niyet mektubu.
(3)    Başvurulan lisans programının özelliğine göre Üniversite tarafından istenilen ek belgeler, web sayfasında ilan edilir ve bu belgelerin kesin kayıt sırasında ibraz edilmesi gerekir.
(4)    Başvuru koşullarını sağlayamayan, başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak süresi içinde sunamayan adayların başvuruları işleme alınmaz. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra başvuru bilgi ve belgelerinde değişiklik veya eklentiler yapılamaz.
 

(5)    Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir usulsüzlük olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.
(6)    Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinden yapılacak ön değerlendirme sonucunda, gerekli görüldüğü takdirde ilgili birim tarafından mülakat için davet edilebilir. Mülakatlar, Üniversitenin kampüsünde yapılabileceği gibi, Üniversite’nin uygun gördüğü mekânda veya yöntem ile yapılabilir.
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul
MADDE 9- (1) Başvuru koşullarını sağlayan adaylar Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme sonucu kayıt için uygun bulunan adayların başvuru dosyaları Rektörlük Makamı tarafından kurulan “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme ve Seçim Komisyonu” tarafından incelenerek tutanakla kayıt altına alınır.
(2)    “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme ve Seçim Komisyonu” tarafından hazırlanan tutanaktaki listede bulunan öğrencilerin dosyaları; belgeleri tam olan öğrencilerin kayıtlarının yapılması, belgesi eksik olan öğrencilerin de belgelerini tamamlamalarının ardından kayıtlarının yapılması için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
(3)    Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılan başvuruların değerlendirilmesi sırasında özel yetenek sınavı ile öğrenci alınması esaslarına uygunluk şartı da aranır.

Sonuçların Bildirimi ve Kayıt
MADDE 10- (1) Başvuru değerlendirme sonucu adaya, başvuru sırasında belirttiği e-posta adresi aracılığıyla Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından bildirilir.
(2)    Başvurusu kabul edilen adaylara, e-posta ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından zorunlu ön ödeme işlemleri ve kayıt ile ilgili bilgiler içeren bildirim mektubu gönderilir. Belirtilen süreler içerisinde işlemlerini başlatmayan veya ön ödemesini yapmayan adayların yerine varsa yedek listedeki adaylara bildirim mektubu gönderilir. Ön ödeme yapılan tutar, kayıt olunan ilk dönem öğrenim ücretinden mahsup edilir. Ön ödeme yaptığı halde kesin kayıt işlemlerini tamamlamayan adaya ön ödeme ücreti iade edilmez. Ancak, öğrencinin vize
(3)    Başvurusunun reddedilmesi durumunda bunu ispat eden bir belge ile Üniversiteye başvurduğu takdirde ön ödemesi iade edilir.
(4)    Kayıt işlemlerini başlatan ve ön ödemesini gerçekleştiren adaylara, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından “Öğrenim Meşruhatlı Vize” almaları amacıyla resmi “kabul mektubu” veya eşdeğer bir belge gönderilir.
Vize ve İkamet İzni İşlemleri
MADDE 11- (1) Yurt dışından gelecek adayların, kabul mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Konsolosluklarından “Öğrenim Meşruhatlı Vize” alarak Türkiye’ye giriş yapmaları gerekir. Öğrenim vizesi ile ilgili işlemleri yürütmekten ve bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetlerden adayların kendileri sorumludur. Öğrenim vizesi şartı aranmayan durumlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.
 

(2)    Öğrenciler, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde öğrenim amaçlı ikamet izni almakla, Konya dışından alınan ikamet izni olan öğrenciler ise dosyalarını Konya'ya taşımakla yükümlüdürler; bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetleri karşılamaktan öğrencilerin kendileri sorumludur.
(3)    Üniversitenin vize ve ikamet izinleri ile ilgili istediği belgelerde, yetkili kamu kurumlarının yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin genelgeleri esas alınır.
Üniversiteye Kayıt ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler
MADDE 12 – (1) Kabul edilen adaylar, belirlenen tarihler içerisinde ve Üniversite tarafından ilan edilen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurarak kayıt yaptırırlar.
(2) Kayıt sırasında adayların, başvuruda sundukları belgelerin asıllarını, tercüme ettirdikleri belgelerin asıllarını ve aşağıda belirtilen ek belgeleri sunmaları gerekir:
a)    Lise diploması aslı veya lise diploması henüz hazırlanmadığı için alınamamışsa, geçici mezuniyet belgesi aslı,
b)    Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından alınacak “Denklik Belgesi” aslı,
c)    Yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu adayların ülkelerindeki (veya ülkelerinde yoksa en yakın) T.C. Konsolosluğundan alınmış “Öğrenim Meşruhatlı Vize”, ç) 2 adet vesikalık fotoğraf.
d)    Başvurulan lisans programının özelliğine göre Üniversite tarafından istenilen diğer ek belgeler.
3)    Eksik belge ve posta yoluyla kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
4)    Öğrenim ücretini ilan edilen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz
5)    Her aşamada kesin kayıtlar için gerekli olan tüm belgeler bakımından sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa, kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.
İngilizce Yeterlik
MADDE 13 – (1) Üniversitenin lisans programlarına başlayabilmek için öğrencilerin İngilizce Yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.
(2)    Öğrencilerin, İngilizce yeterlilikleri açısından Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirmeleri şartı aranır. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar. Geçerli dil belgesi sunanlar, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmeden lisans öğrenimlerine başlayabilirler.
 

(3)    Uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesini sunamayan öğrenciler, Üniversitenin İngilizce Yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar.
(4)    Yukarıda sözü geçen sınavlara ilişkin belge sunamayan veya bu sınavlardan başarısız olan öğrenciler Üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.
(5)    Hazırlık Sınıfı eğitimi ve lisans programına başlama koşulları için Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi KGTÜ Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümleri uygulanır.
Türkçe Yeterlik
MADDE 14 (1) Öğrenim dili tamamen veya kısmen Türkçe olan programlara kayıt olan öğrencilerin, Türkçe yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.
(2)    TÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından B1 (Orta) düzeyinde veya üzeri puan alan öğrenciler lisans öğrenimlerine başlayabilirler.
(3)    En az son üç yılında, ortaöğrenimini Türkiye’de Türkçe öğrenim veren kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu’nun kabulü ve Mütevelli Heyetin onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.

ECHE download